dr Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

 

Pracownik naukowo dydaktyczny Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2003 r. uzyskała tytuł magistra w zakresie ekonomii następnie decyzją Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK z 24 czerwca 2013 r. wszczęła przewód doktorski na podstawie dysertacji pt: „Tendencja zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach związanych z rynkiem pracy, dotyczą one w szczególności identyfikacji podstawowych tendencji i trendów, nowych zawodów oraz obszarów tworzenia miejsc pracy. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są skutki przemian strukturalnych gospodarki - dokonujące się głównie pod wpływem technologii informacyjno-komunikacyjnych i  globalizacji - dla rynku pracy. Autorka ponad 20 publikacji naukowych (w tym 8 angielskojęzycznych).

Trener warsztatów w ramach projektu pt. Z innowacją w biznes - kampania na rzecz propagowania Przedsiębiorczości Akademickiej. Sekretarz Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiegow latach 2012-2015.

Członek zespołu roboczego opracowującego innowacyjny model kształcenia studentów przez dwie partnerskie Uczelnie, tj. Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uczestnik zespołu badawczego sporządzającego wniosek projektowy w ramach Interreg 2014-2020 pt: „Podniesienie kompetencji w prowadzeniu biznesu jak narzędzie włączenia społecznego osób młodych z pogranicza PL-SK”.

Zastępca kierownika projektu badawczego pt. „Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka – model współpracy uczelni ekonomicznych z pracodawcami”, przyjętego do realizacji w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” z dnia 10 sierpnia 2017.

Pomysłodawca i koordynator Laboratorium Dialogu UEK - inicjatywy, której głównym celem jest powiązanie społeczności uniwersyteckiej - zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych - ze środowiskiem biznesu oraz władz lokalnych poprzez wzajemne wykorzystanie własnych potencjałów i potrzeb, wymianę doświadczeń, opinii i poglądów, a także budowę silnych fundamentów dla przyszłej współpracy.

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego