Założenia Projektu

     Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga coraz mocniejszego zacieśniania współpracy pomiędzy sferami: edukacji, nauki i biznesu. Tradycyjne funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze uczelni wyższych obecnie stają się nieaktualne wobec nowych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych. Z jednej strony pracodawcy sygnalizują problem niedostosowania programów kształcenia do zapotrzebowania rynkowego oraz niewystarczający poziom umiejętności absolwentów uczelni. Z drugiej strony absolwenci często zarzucają uczelni niedopasowanie przekazywanej im wiedzy oraz umiejętności do wymagań rynku pracy. Te widoczne dysproporcje wymagają, zarówno od świata nauki, jak i biznesu, stworzenia realnej współpracy polegającej nie tylko na wymianie poglądów, doświadczeń, ale przede wszystkim na aktywnym udziale praktyków w tworzeniu nowych, atrakcyjnych kierunków, specjalności i programów studiów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Aktywna partycypacja studentów w programie współpracy zdecydowanie zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. Dodatkowo bezpośrednie włączenie pracodawców w działalność dydaktyczną Uczelni będzie sprzyjać podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego, co w konsekwencji pozytywnie przełoży się na ich wynik finansowy oraz kreację i możliwości coraz lepszego wykorzystywania potencjału rozwojowego.

 

Cel ogólny

       Zasadniczym celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy dialogu nauki z otoczeniem gospodarczym, mającej na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie nowych idei i rekomendacji. Polegać to będzie na wzmocnieniu kontaktów, wymianie pomysłów i poglądów, w sposób umożliwiający pracownikom Uczelni rozwój naukowo-badawczy, a przedsiębiorstwom podniesienie potencjału zasobów ludzkich.

 

Cele szczegółowe

1. Rozpowszechnienie współpracy i integracja społeczności akademickiej z przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń.

2. Identyfikacja potrzeb rynku pracy i możliwości ich zaspakajania dzięki implementacji dobrych praktyk oraz włączenie praktyków w proces dydaktyczny poprzez wspólne tworzenie oferty edukacyjnej, definiowanie efektów kształcenia i przygotowanie programów studiów.

3. Zgromadzenie, interpretacja i upublicznienie wyników badań (w tym ankietowych) w zakresie stopnia zbieżności oczekiwań pracodawców, kadry akademickiej oraz studentów, a także zaproponowanie sposobów ich dopasowywania.

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego