Biblioteka

Dokumenty/strategie UE:

 

 

KOM(2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010, 2020 wersja ostateczna

 

COM(2017) 247 final. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady,  Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący odnowionego programu UE dla szkolnictwa wyższego, {SWD(2017) 164 final}, Bruksela, dnia 30.5.2017 r.

 

PE(2010). Opracowanie pt. „Dalszy rozwój dialogu uczelni i przedsiębiorstw”, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii, Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności, Kultura i Edukacja

 

 

Dokumenty/strategie Polska:

 


Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – drugi wariant, Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku, Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2010

 

 

Raporty i analizy UE:

 

Assessment of cooperation between higher education institutions and employers in Europe

 

EC(2014a). EU University-Business Thematic Forum: Fostering University Business Cooperation Ecosystems in Europe and Latin America, Report of proceedings, Madrid, 24-25 June 2014

 

EC(2013a). 5-th University Business Forum: Strategic Partnerships for Innovation and Growth: from Dialogue to Partnerships, Forum Report, Brussels, 4-5 June 2013,

 

Universities, Businesses & Co: Together We Can. Strategic Inter-sectoral Partnerships for Economic and Social Change and Growth. Rome, 2-3 October 2014, The Forum was included in the official agenda of the Italian Presidency of the  Council of the European Union, Proceeding Report,

 

EC(2014b). Partnerships for Innovation and Socio-Economic Impact: The Entrepreneurial University, Report of proceedings, Stockholm, 19-20 March 2014, 

 

EC(2013b). University-Business Cooperation: Driving Innovation and Growth, Thematic Forum in Warsaw, 27-th November 2013, Forum Report, Ministry of Science and Higher Education – Poland, 

 

The State of European University‐Business Cooperation. Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe, May 17, 2010 to August 31, 2011,  Science-to-Business Marketing Research Centre  Münster University of A pplied Sciences, Germany, 31st August, 2011

 

EC(2009). 30 Good Practice Case Studies in  University-Business  Cooperation. Part of the DG Education  and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe,

 

EC(2016). Thematic University-Business Forum Universities and businesses Building Euroregional Ecosystems, Forum Report, 18-19th October 2016, Miramar Palace, San Sebastián, Spain,

 

Breaking boundaries for future careers, Input paper for Thematic University-Business Forum, Helsinki, 2-3 June 2016, Ecorys, Danish Technological Institute, EFMD,

 

EC(2016c). Thematic University-Business Forum: Universities. Business. Alliances for Innovation, Forum Report, Vienna, 25-26 February 2016,

 

Thematic University-Business Forum: University-Business Cooperation:  Driving Competitiveness, Employability and Prosperity,  20-21 November 2014, Forum Report,  Berlin

 

EC(2017). 7-th European University-Business Forum University-Business Cooperation:  for Innovation and Modernisation, Forum Report, 6-7 April 2017, The Square, Meeting Centre, Mont des Arts-Kunstberg, Brussels,

 

EC(2015). 6-th University Business Forum, Forum Report, Brussels, 5-6 March 2015,

 

 

Raporty i analizy Świat:


Study on University-Business Cooperation in the US Enterprise. Final report, EAC-2011-0469, LSE Enterprise, Panteia-Research to Progress, London, May 2013,

 

 

Raporty i analizy Polska:

 

 

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej (A. Zygierewicz), Analizy Biura Analiz Sejmowych (BAS), nr 15(40), 1 czerwca 2010, 

 

Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata  2007–2013, PARP, Warszawa 2013,

 

The State of University-Business Cooperation in Poland. Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe, Science-to-Business Marketing Research Centre – apprimo – UIIN, December 18-th, 2013

 

Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność Regionu Łódzkiego, (red. J. Różański),  Wydawnictwo Bibliotek, Łódź 2013,

 

Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament wdrożeń i Innowacji, listopad 2016

 

Najlepsze  praktyki w zakresie współpracy ośrodków  naukowych i biznesu przy  wykorzystaniu środków z UE,  Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa, 20 grudnia 2008 roku

 

Badanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a biznesu w ramach projektu „Grant Plus”, Kapitał ludzki. Narodowa Strategia Spójności, Dolny Śląsk, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny 

 

Artykuły Europa:

 

 

Dan, M.-C., Why Should University and Business Cooperate? A Discussion of Advantages and Disadvantages, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 3, No. 1, 2013 (January), e-ISSN 2247–7225,

 

Ptak A., Business-University Cooperation in Europe, Polish Journal Of Management Studies, 2014, Vol. 10, No 1

 

Zavargo Z., Šumić Z., Cooperation between educational institutions and businesses

 

 

Artykuły Polska:

 

Zontek Z., Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami jako determinanta innowacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Nr 2015 /4,

 

Lipianin-Zontek E., Model współpracy uczelni ze sferą biznesu, Możliwość eliminowania barier w rozwoju innowacji, „Europrojekty.pl”, nr 107

 

Siwińska J., Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu, Portal Innowacji, ww.pi.gov.pl

 

Gajewska P., Kurowska-Pysz J., Relacje nauka - biznes: wybrane czynniki kształtujące współpracę uczelni wyższych i przedsiębiorstw, „Logistyka.net.pl”, nr 5/2012

 

Dardziński: współpraca uczelni z gospodarką kluczowa dla rozwoju Polski, rozmowa z PAP, PAP Nauka w Polsce

 

Orłowski C., Ocena stanu współpracy (usprawnienia współpracy) uczelni i biznesu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Czyżewska D., Cele i narzędzia współpracy nauka-biznes w dokumentach strategicznych UE i Polski, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Studia Ekonomiczne, nr 2016/271

 

Stefaniuk T., Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 100/2014, Seria: Administracja i Zarządzanie,

 

Milczarek M., Grabowska-Szaniec A., Walkowiak K., Smakulski J., Współpraca uczelni wyższych z sektorem przedsiębiorców – możliwości, korzyści, bariery

 

Bryła P., Jurczyk T., Domański T., Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym - próba typologii, „Marketing i Rynek”, nr 4/2013,

 

Zimny A., Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jako wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zeszyt VII, 2013

 

Bryła P., Możliwości współpracy polskich uczelni wyższych ze sferą biznesu, Studia edukacyjne nr 31/2014

 

Wojtalik M., Model współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią wyższą na przykładzie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z DCM Maschinenbau

 

Lisowska R., Ropęga J., Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich

 

Mazur D., Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako główne wyzwanie współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa, „Zarządzanie publiczne”, nr 1(29)/2015

 

Banach Cz., O strategii i kierunkach rozwoju edukacji, „Miejsce i rola edukacji w zmianach społecznych”

 

Lipczyński T., Strategie współpracy sfery nauki i biznesu, Folia Pomerania University of Technology, Szczecin, Oeconomica nr 301 (71)/2013,  

 

Sulmicka M., Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska, „Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe”, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 94/2014

 

Cyran K., Bariery współpracy sfery biznesu  z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, Modern Management Review, MMR, vol. XX, nr 22 (3/2015), July-September 2015

 

Artykuły prasowe:

 

Kozera A., Współpraca uczelni z biznesem. Jak to się robi za granicą?, artykuł dostępny na stronie internetowej: www.forbes.pl

 

Mirowska-Łoskot U., Uczelnie zaczynają współpracować z firmami. Jakie korzyści ma student?

 

 

Projekty UE:

 

EMCOSU Project (2014). Emerging Modes of Cooperation between Private Enterprises and Universities–Insights of European Enterprises and Employers Organisations (eds.: M. Melink; S. Pavlin),

 

 


Projekty Polska:

 

Strona internetowa projektu: „Connection – model współpracy uczelni z biznesem”

 

www.wsmip.uni.lodz.pl/Connection%20podrecznik.pdf

 

Prezentacja projektu: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w ramach programu: „Praktyczne rozwiązania współpracy jednostek naukowych dla badań i Biznesu” (opracowana przez: K. Kazimierska-Drobny)

 

 

Konferencje UE:

 


Strona internetowa z publikacjami z konferencji z cyklu IATED

 

 

Konferencje Polska:


Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki: „Współpraca nauki z gospodarką  i administracją dla rozwoju innowacyjności”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Politechnika Wrocławska, 8–9 grudnia 2016 r.

 

Dylematy współczesnego rynku pracy

 

Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej

 

 

Prezentacje (power point) Polska:

 

„Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, 4 kwietnia 2013

 

„Strategia na rzecz doskonałości naukowej”

 

 

Prezentacje (power point) UE:

 

Drzażdżewski S., „Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej”, Akademia Erasmus+, Warszawa, 6 listopada 2015 r.

 

Lajunen L., Cooperation between Universities and Industry in Finland, EUA Conference Research in European Universities: Strategies and Funding, Uppsala, 20-22 October2005

 

 

Artykuły

Gajda M. Wprowadzenie euro a reformy rynku pracy

Rosiek J., Zyguła A. Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE

red. Włodarczyk R.W., Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwan kryzysowych

Wronowska G. Oczekiwania na rynku pracy

 

 

Raporty na temat rynku pracy:

 

http://rynekpracy.org/wiadomosc/2039952.html

https://www.kariery.uek.krakow.pl/planowanie-kariery/raporty-rynku-pracy/Raport%202014%20dla%20Uniwersytetu%20Ekonomicznego%20w%20Krakowie%20-%20Universum.pdf/view  

https://www.kariery.uek.krakow.pl/planowanie-kariery/raporty-rynku-pracy/Opracowanie%20ACK%20-%20University%20Report%20-%20Business_Commerce%20-%20Uniwersytet%20Ekonomiczny%20w%20Krakowie.pdf/view

https://www.kariery.uek.krakow.pl/planowanie-kariery/raporty-rynku-pracy/Trendence%20Graduate%20Barometer%202012_Polish%20Business%20Edition_Krakow%20-%20Uniwersytet%20Ekonomiczny%20w%20Krakowie.pdf/view

 

 

 

Portale o rynku pracy:

 

https://rynekpracy.pl/

http://rynekpracy.org/

http://www.rp.pl/praca/rynek_pracy#!page/2017-11-19

http://gazetapraca.pl/

https://www.kariery.uek.krakow.pl/

http://www.gowork.pl/

http://www.money.pl/

http://www.praca.egospodarka.pl/oferty-pracy

http://www.careerjet.pl/

http://www.hrk.pl/pl/home.aspx

http://www.monsterpolska.pl/

http://www.kariera.pl/

http://www.jobs.pl/

http://pracatobie.pl/

http://www.adzuna.pl/

http://neuvoo.pl/pl

https://www.absolvent.pl/?utm_medium=Banner&utm_source=BK&utm_campaign=UAM_banner#/?_k=1hrlws

 

 

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego