II Debata Uczelniana

Prelegenci

Przedstawiciele organizacji studentów UEK:

Magdalena Graca, Parlament Studencki UEK
Przemysław Szot, Parlament Studencki UEK
Szymon Adamczyk, Parlament Studencki UEK
Marcin Gandera, Parlament Studencki UEK

Doktoranci i studenci kierunków ekonomicznych:

Justyna Tomala, doktorantka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Łukasz Kmieć, doktorant Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Michał Kłeczek, student PONE kierunek: finanse i rachunkowość

 

Pracownicy Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych:

 

dr Janusz Rosiek, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
Moderator: Piotr Szefer

 

W dniu 27 lutego 2018 roku w godzinach 11.00-13.00 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz w PONE - jednostce wspólnej UEK i PPWSZ odbyła się II Uczelniana Debata Biznesowa pt. „Oczekiwania studentów wobec uczelni i pracodawców” w ramach Laboratorium Dialogu”. W obradach wzięło udział 90 studentów (głównie pierwszego roku kierunku Finanse i Rachunkowość – profilu praktycznego PPWSZ w Nowym Targu) oraz pracownicy UEK i PPWSZ. Obecne były władze PPWSZ z prorektorem ds. studenckich i kształcenia dr K. Trochimiukiem, Kanclerzem PPWSZ mgr J. Kurzyną, Z-ca Kanclerza A. Sasułą oraz dyrekcję Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE). Dyskusję prowadził P. Szefer. Wzięli w niej udział prelegenci z Parlamentu Studenckiego UEK, przedstawiciele doktorantów UEK i biznesu oraz pracownicy UEK, wolontariusze z PPWSZ i UEK oraz cały zespół Laboratorium Dialogu. Debata była bardzo ciekawa i ożywiona. Podczas jej trwania poruszono szereg interesujących wątków, przede wszystkim dotyczących: rozwoju zawodowego, oczekiwań studentów w zakresie możliwych form współpracy z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami, a także w zakresie programów nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia w większym wymiarze zajęć praktycznych umożliwiających efektywną implementację zdobywanej w trakcie studiów wiedzy. Podkreślono potrzebę dostosowania czasu pracy do potrzeb pracowników poprzez jego uelastycznianie. Został również poruszony istotny problem polegający na „technicyzacji” umiejętności absolwentów/studentów kosztem braku wystarczającej wiedzy o charakterze stricte merytorycznym oraz o możliwościach i sposobach jej efektywnej implementacji. Kontrowersje wzbudziło rozumienie pojęcia stabilizacji sytuacji pracownika. Z kolei uczestniczący w debacie studenci zwrócili uwagę na potrzebę wychodzenia do nich z konkretnymi inicjatywami ze strony pracodawców i JST. Podczas dyskusji padło bardzo wiele niezwykle interesujących propozycji i sugestii dotyczących między innymi: utworzenia wspólnej platformy projektowej dla pracodawców, JST oraz studentów/absolwentów, tworzenia przez studentów tzw. mapy swoich predyspozycji (opartej na koncepcji analizy SWOT), opracowanie profilu nowoczesnego absolwenta oraz utworzenie funkcji doradcy zawodowego dla studentów. Przedstawiono także ideę studiów dualnych stanowiącą podstawę składanego przez Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych wniosku o sfinansowanie utworzenia studiów dualnych na kierunku Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny realizowanych wraz z pracodawcami. Wniosek w ramach projektu PO WER został złożony do NCBiR.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego