Panel ekspercki I

Panel Ekspercki pt:

Uczestnicy Panelu Eksperckiego:

Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

Jacek Pająk – Dyrektor Wojewódzki Urzędu Pracy w Krakowie,

Prof. Dr Hab. Krzysztof Surówka – Prorektor UEK

Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Mieczysław Kęsek – Dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów

Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa

Tomasz Banek – Wójt Gminy Wietrzychowice

Magdalena Koperczak-Basta -  Sekretarz Gminy Proszowice

Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki

Grzegorz Watycha – Burmistrz Nowy Targ

Dr Marzena Piszczek – UEK

Dr Jakub Kwaśny – UEK

Magdalena Graca – studentka UEK

Przemysław Szot – student UEK

Szymon Adamczyk – student UEK

Marcin Gandera – student UEK

Maja Timler-Świech – kierownik Akademickiego Centrum Kariery UEK

Agnieszka Górniak – Urząd Marszałkowski WM

Natalia Gałan – studentka UEK

Kamil Jurczyk – student UEK

Tomasz Gnat – student UEK

Justyna Tomala – doktorantka wydz. Ekonomii i SM UEK

Dr Małgorzata Gajda – Kantorowska – UEK

Dr Piotr Klimczyk – UEK

Mgr Agnieszka Witoń – UEK

Prof. UEK Dr hab. Robert W. Włodarczyk – Kierownik Projektu, Katedra Teorii Ekonomii UEK

Mgr Bianka Godlewska – Dzioboń – zastępca Kierownika Projektu, Katedra Teorii Ekonomii UEK

Dr Janusz Rosiek – członek zespołu projektowego, Katedra Teorii Ekonomii UEK

Dr Paweł Zamora – członek zespołu projektowego, Katedra Teorii Ekonomii UEK

Mgr Paweł Milka – członek zespołu projektowego, Katedra Teorii Ekonomii UEK

 

 

 

W dniu 22 lutego 2018 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w godzinach 10.00-13.00 odbył się panel ekspercki w ramach Laboratorium Dialogu, którego celem było wypracowanie rekomendacji dla uczelni ekonomicznych przez instytucje sektora samorządu terytorialnego, który był reprezentowany przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Krakowie dr J. Kota oraz licznie zgromadzonych wójtów i burmistrzów z całej Małopolski. W dbacie wzięli udział pracownicy UEK, przedstawiciele Parlamentu UEK oraz zaproszeni goście. Dyskusję moderowała mgr B. Godlewska-Dzioboń. Obecne były władze UEK z prorektorem ds. studenckich i kształcenia - prof. dr hab. K. Surówką. Panel pokazał potrzebę częstych kontaktów sektora samorządu studentów i uczelni wyższych. Zapoczątkowany cykl spotkań będzie kontynuowany. W panelu eksperckim wzięły udział 43 osoby. W czasie jego trwania poruszono wiele problemów związanych przede wszystkim z efektywnym kształceniem studentów przez uczelnie ekonomiczne w aspekcie możliwości zatrudniania ich absolwentów przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Zwrócono uwagę na potencjał i potrzeby tych ostatnich związane z rozwojem trzech najważniejszych obszarów: gospodarki finansowej, gospodarki nieruchomościami oraz zamówień publicznych. Podkreślono cechy, które powinien spełniać absolwent, aby być przydatnym dla instytucji sektora samorządowego, a także zaprezentowano istotne, specyficzne różnice pomiędzy pracą w sektorze publicznym i prywatnym. Dostrzeżono konieczność wspierania organizacji staży w JST i działalności naukowo-badawczej z ich udziałem. Zastanawiano się nad problemami związanymi z opracowywaniem i implementacją wizji oraz strategii rozwojowych w odniesieniu do współpracy instytucji sektora samorządowego z absolwentami/studentami. Rozważano także kwestie związane z poszukiwaniem sposobów zwiększania atrakcyjności JST jako pracodawcy oraz likwidacji najistotniejszych barier, przede wszystkim w zakresie: zbyt niskich wynagrodzeń w sektorze samorządowy wynagrodzenie, zmiany mentalności, a także zwiększania przychylności społecznej w zakresie postrzegania JST. Podkreślono także konieczność aktywnego oddziaływania w kierunku odbudowy prestiżu zawodu urzędnika oraz zmiany negatywnego nastawienia społecznego do ludzi wypełniających tę funkcję. Zwrócono również uwagę na takie istotne elementy jak: konieczność pobudzania wśród studentów/absolwentów „cnoty aktywizmu” w różnych wymiarach, przejawiającej się przede wszystkim w wykształcaniu u studentów/absolwentów takich istotnych, niezwykle pożądanych przez pracodawców cech, takich jak na przykład: kreatywność, komunikatywność, kompetencje, uczciwość, lojalność i otwartość na innych ludzi oraz na innowacyjne rozwiązania. Przedstawiono także szerszy kontekst współpracy JST z uczelniami w postaci: problemów demograficznych (np. drenaż mózgów) oraz kwestii aktywizacji osób zawodowo biernych. Zdaniem uczestników panelu, którzy reprezentowali JST, inicjatywa Laboratorium Dialogu zasługuje na uwagę, ponieważ stanowi tak naprawdę pierwszą okazję do wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk i może w przyszłości stanowić podstawę tworzenia sprzyjającego klimatu dla owocnej współpracy pomiędzy nimi.

 

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego